Totalentreprise på prosessutstyr til Bønsnes vannbehandlingsanlegg

Vann fra Tyrifjorden kommer inn i to råvannsbasseng i det gamle vannverket, og vannstanden i bassengene er lik vannstanden i Tyrifjorden. Første rensetrinn er en sil i hvert av bassengene som fjerner større partikler fra vannet. Råvannet pumpes til det nye vannverket. Her blandes det inn ozongass i vannet før det fordeler seg på to kontakttanker. Kontakttankene sørger for at vannet eksponeres for ozongass i en tilstrekkelig lang tid. Videre går vannet gjennom fire parallelle biofiltrene som er store tanker med aktivt kull og filtra lite. Etter biofiltrene går vannet til 2. desinfiserende barriere som er UV-anleggene. Det er to UV anlegg, men bare ett som er i drift av gangen. Vannglass tilsettes for pH justering og korrosjonskontroll av ledningsnettet. Det er også mulig å tilsette klor. Deretter går det ferdigbehandlede vannet til to rentvannsbasseng. Vannet til spylevannsbassenget blir ikke tilsatt kjemikalier. Rentvannsbassengene forsyner to sett med trykkøkningspumper som pumper vann til høydebassengene på Gjesvoldåsen og Leinåsen.